פיננסים


כלי העבודה והשירות האסטרטגי-כלכלי הניתנים לעסקים

יעוץ כלכלי-עסקי

אנו מספקים ייעוץ כלכלי וליווי מהלכים עסקיים אסטרטגיים וטקטיים; הכוללים הערכות שווי, סיוע במהלכי רכש וקביעת מדדים להערכת ספקים, לתכנון עסקאות, ולגיבוש מודלים כלכליים לתמחור.

ניתוחי עלות תועלת ובדיקות כדאיות

אנו מבצעים ניתוחי עלות תועלת, ובדיקות כדאיות כלכלית, לצורך הערכת תוצאות פיננסיות צפויות לאור העלויות והתועלת הכלכלית.

ניתוח תחרותיות

הבנתנו בתנועתיות וביחסיות של השווקים השונים, בשילוב עם יכולותינו בפיתוח מודלים, מאפשרת לנו לנתח את כוחות השוק ואת הגורמים הנוספים הקשורים להערכת תחרותיות; לרבות עיצוב תרחישים אפשריים בנסיבות אחרות.

פיתוח מודלים כלכליים

אנו מפתחים מודלים כלכליים ואמפיריים להערכות שווי, תמחור וחיזוי מגמות בשוק, על מנת לתת כלים בידי מקבלי החלטות במהלכים עסקיים. יכולותינו בפיתוח מודלים מסייעות גם לארגונים עסקיים המעוניינים להביא למיצוי מרבי את השימוש במשאביהם.

ייעוץ כלכלי להערכת השפעות כלכליות

בעזרת מודלים כלכליים ואמפיריים אנו מעריכים את ההשפעה הכלכלית של פרויקטים חדשים ואת שינויי המדיניות המתוכננים, על מנת לספק מידע למקבלי ההחלטות. כמו כן, אנו מודדים את המשמעות הכלכלית של המדיניות הקיימת, ואת חשיבותם הכלכלית של ענפים ושל פרמטרים שונים.

התייעלות כלכלית

בעזרת מודלים כלכליים ובחינה מדוקדקת של ההתנהלות הכלכלית של העסק, אנו ממליצים על דרכים לחיסכון בעלויות, לשיקול נבון של ההוצאות, ולהסרת השומנים העודפים המכבידים על התנהלותו הכלכלית של העסק.

תכנית עסקית היא אבן היסוד בבניית העסק. היא חיונית, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי הגדילה והצמיחה. במהלך כתיבת התוכנית נוצר תהליך שבו מבררים המנהלים והיזמים לעצמם את הדרך שבה הם רוצים ללכת; את היקף ההשקעה הדרוש; את התכנית התפעולית; את תחזיות הצמיחה, ההכנסות וההוצאות; את תזרים המזומנים; ואת המימון הדרוש לביצוע התוכנית. התוכנית מאפשרת שינויים והתפתחויות עתידיות, יחד עם מידה רבה של תכנון, דיוק ושליטה בכיוונים העסקיים. ניתן לבנות תוכניות מקיפות ומפורטות, הכוללות ניתוח מעמיק של השוק ושל האסטרטגיה, או להסתפק בתכנית עסקית מצומצמת וממוקדת.


מבנה עקרוני של תכנית עסקית:

 • תקציר מנהלים
 • פרטים על החברה היזמית, מנהליה ועובדיה הבכירים
 • חזון החברה ומטרותיה
 • המוצר או השירות, וה"בשורה" לשוק
 • ניתוח שוק; לרבות מתחרים, ספקים, מחירים, כמויות ומגמות
 • אסטרטגיה עסקית המתבססת על ניתוח של הגורמים החזקים והחלשים של הפרויקט, ושל ההזדמנויות והאיומים
 • תכנית תפעולית, לרבות הרכב כוח האדם ועלויותיו
 • תכנית השקעות
 • תכנית פיננסית, הכוללת דוחות פרופורמה והנחות היסוד המבוססות על תזרימי מזומנים מפורטים לטווח הקצר, וסכמתיים - לטווח הארוך
 • ניתוח רגישות וכדאיות למשקיעים הפיננסיים, לרבות הערכת שווי
 • נספחים טכניים

"כי בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה"


צור קשר